Soolo AS (org. nr. 922 413 045)

Salgs- og leveringsbetingelser for Soolo Master med sensor

Versjon 3-2022 (21-02-2022)

 1. Soolo AS sine standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser med mindre annet er avtalt. Alle endringer, tillegg til, eller avvik fra disse bestemmelsene skal avtales skriftlig.
 2. Avtalen er en 100% abonnementsavtale
 3. Det betyr en tjenesteleveranse som leverer fakta og prognoser om nivå, samt en mengde øvrige data som er presentert nærmere i de aktuelle produktarkene. Vi kaller tjenesteleveransen for «verdien av å vite».
 4. Den avtalte månedspris er en «alt inkludert»-leveranse. Det inkluderer montering, service, løpende rapporteringer, tilgang til vårt alltid betjente kundesenter, løpende oppgradering av software og de fysiske enhetene og batteribytte. Se pkt. 8
 5. Løpende månedspris kan endres dersom kunde ønsker å oppgradere eller nedgradere tjenesteinnholdet i leveransen.
 6. Monteringsmåned er gratis. Fakturering starter måneden etter leveringsmåned. Månedlig fakturering med 14 dagers forfall. Frist for innsigelser mot faktura er 7 dager etter mottatt faktura.
 7. Den fysiske enheten som leveres med for innhenting av data er Soolo sin eiendom og den leveres ferdig montert og klar for bruk. Det forutsettes at kunde behandler de fysiske enhetene med normal forsiktighet.
 8. Soolo dekker for egen kostnad bytte av utstyr dersom det er defekt. Unntak gjelder dersom det kan påvises bruk/behandling av utstyret som er utenfor det som en må kunne definere som normal og forsiktig behandling. Og at dette kan spores tilbake til kunde.
 9. Kommer ny versjon av Soolo Master eller sensor som vil styrke kvaliteten på leveransen, byttes den gamle enhet med en ny uten kostnader for kunde. Det gamle utstyret tas i retur.
 10. Soolo AS gir «livstidsgaranti» for alt utstyr i avtaleperioden i den forstand at det er Soolo sitt ansvar leve opp til vårt motto at «Soolo, det bare virker» i hele avtaleperioden.
 11. For første leveranse i et kundeforhold de første 6 måneder prøvetid. Vil kunde avslutte i perioden, kommer Soolo og henter utstyret vederlagsfritt. Etter prøvetid er abonnementet løpende med 24 måneders oppsigelsestid.
 12. Alle priser oppgis eks mva og er basert på nåværende kjente satser på toll, avgifter, valutakurser, miljøavgifter etc som kan påvirke pris fra tilbud til levering.
 13. Løpende kredittvurdering og større leveranser kan påvirke standard faktureringsvilkår. Dette gjelder så vel ved oppstart som i løpende avtale. Endringen kan også inkludere depositum.
 14. All software, herunder alle tekniske beskrivelser med tilhørende API, tilhører Soolo og kan ikke overdras til tredjepart med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle data, både e – rådata, (for eksempel avstandsmålinger og trykkmålinger) samt berikede data (for eksempel volumberegninger og estimerte tider til tom tank), tilhører Soolo som også alene har alle
  kommersielle rettigheter knyttet til innhenting, lagring, bearbeiding og videresalg av dataene. Omfanget av leveransen er nærmere definert i produktbeskrivelsen under hvert produkt.
 15. Avbestilling/annullering. En bindende avtale er inngått når leveringsavtale er signert av kunde.
 16. Gjeldende leveringstid er den som oppgis på vår ordrebekreftelse.
 17. Mangler ved leveranse vil kunne oppstå dersom kommunikasjon i nettet ikke fungerer eller at den fysiske enheten er ødelagt. I begge tilfeller har Soolo en rett til å forsøke å rette på forholdene uten at dette har betydning for kundens forpliktelser etter avtalen. Feilretting kan inkludere alt fra bytting av Sim-kort til ny teleoperatør til bytte av hele den fysiske enhet. Alt reklamasjonsarbeid vil skje vederlagsfritt for kunden.
 18. Ved avslutning av kundeforholdet, vil alt økonomiske mellomværende, herunder eventuelle depositum etc. bli gjort opp
 19. Selger har ikke noe økonomisk ansvar utover det som er foreskrevet i disse betingelser så lenge dette ikke kommer i konflikt med eventuell preseptorisk lovgivning. Ansvarsbegrensningen gjelder alle tap som mangelen måtte forårsake, både for så vidt gjelder direkte tap og indirekte tap (for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre konsekvenstap). Under enhver omstendighet vil et eventuelt ansvar være begrenset til 12 måneders leie eks. mva.
 20. Ved forsinket betaling av faktura vil Soolo sende ut betalingspåminnelse. Ved fortsatt manglende betaling, vil det bli sendt inkassovarsel og varsel om nedstenging av data fra sensor. Ved betaling åpnes sensor og tilgang på historiske data. Ved betalingsmislighold som Soolo vurderer kan påføre oss tap er Soolo berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning, herunder stanse utsending av ytterligere data og kreve tilbakelevering av den fysiske enheten. Tap forbundet med slik heving kan kreves erstattet av kunden begrenset til gjenværende antall måneders leie eks. mva.
 21. Prisregulering på løpende avtaler kan reguleres i samsvar med endring i Konsumprisindeksen – SSB.
 22. Force majeure. Partenes oppfyllelsesansvar suspenderes dersom det inntrer en ytre, plutselig og ekstraordinær hendelse av en slik karakter at den hindrer partene i oppfyllelse av kontrakten, og som kontraktspartnerne ikke har kontroll over eller rimeligvis kunne forutsett.
 23. Avtalen reguleres av norsk lovgivning. Tvister skal først forsøkes løst i minnelighet og i mangel av en slik løsning skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler, med Jæren tingrett som avtalt verneting.