Soolo AS (org. nr. 922 413 045)

Salgs- og leveringsbetingelser for Soolo Master med sensor

Versjon 15/4-2021

 1. Soolo AS sine standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser med mindre
  annet er avtalt. Alle endringer, tillegg til, eller avvik fra disse bestemmelsene skal avtales
  skriftlig.
  2. Soolo Master med sensor leveres med to alternative avtaler.
  3. Alternativ 1. Abonnementsavtale uten kjøp av Soolo Master med sensor.
  4. Dette er en tjenesteleveranse som leverer fakta og prognoser om nivå, samt en mengde
  øvrige data presentert nærmere i de aktuelle produktarkene. Vi kaller tjenesteleveransen for
  «verdien av å vite».
  5. Fakturering starter måneden etter leveringsmåned. Faktura forfaller 14 dager etter
  fakturadato. Frist for innsigelser mot faktura er 7 dager etter mottatt faktura.
  6. Den fysiske enheten som leveres med for innhenting av data er Soolo sin eiendom og den
  leveres ferdig montert og klar for bruk.
  7. Kommer ny versjon av Soolo Master eller sensor som vil styrke kvaliteten på leveransen,
  erstattes den gamle med en ny uten kostnader for kunde. Den gamle Master tas i retur.
  8. Soolo AS gir «livstidsgaranti» for alt utstyr i avtaleperioden i den forstand at det er Soolo sitt
  ansvar leve opp til vårt motto at «Soolo, det bare virker» i hele avtaleperioden.
  9. Abonnementet er løpende med 24 måneders oppsigelse.
  10. Første ordre i kundeforholdet har prøvetid og vil derfor alltid kunne sies opp og avsluttes
  etter 6 måneder uten kostnader for kunden.
  11. Alternativ 2. Abonnementsavtale med kjøp av Soolo Master med sensor.
  12. Med kjøp følger identisk tjenesteleveranse som leverer fakta og prognoser om nivå, samt en
  mengde andre data presentert nærmere i de aktuelle produktarkene. Vi kaller
  tjenesteleveransen for «verdien av å vite»
  13. Soolo Master faktureres ved levering, mens fakturering av abonnement starter måneden
  etter levering. Frist for innsigelser mot faktura er 7 dager etter mottatt faktura. Soolo har
  salgspant i det fysiske utstyret fram til fullt oppgjør er betalt inn.
  14. Abonnementet er løpende med 3 måneders oppsigelse.
  15. Soolo har et motto om at «Soolo, det bare virker». Derfor har vi 5 års garanti på alt utstyr ved
  kjøp av Soolo Master med sensor.
  16. Felles for begge typer leveranser.
  17. Alle priser oppgis eks mva og er basert på nåværende kjente satser på toll, avgifter,
  valutakurser, miljøavgifter etc som kan påvirke pris fra tilbud til levering.
  18. Løpende kredittvurdering og større leveranser kan påvirke standard faktureringsvilkår. Dette
  gjelder så vel ved oppstart som i løpende avtale. Endringen kan også inkludere depositum.
  19. All software, herunder alle tekniske beskrivelser med tilhørende API, tilhører Soolo og kan
  ikke overdras til tredjepart med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle data, både e – rådata,
  (for eksempel avstandsmålinger og trykkmålinger) samt berikede data (for eksempel
  volumberegninger og estimerte tider til tom tank), tilhører Soolo som også alene har alle
  kommersielle rettigheter knyttet til innhenting, lagring, bearbeiding og videresalg av
  dataene. Omfanget av leveransen er nærmere definert i produktbeskrivelsen under hvert
  produkt.
  20. Avbestilling/annullering. En bindende avtale er inngått når leveringsavtale er signert av
  kunde.
  21. Gjeldende leveringstid er den som oppgis på vår ordrebekreftelse.
  22. Mangler ved leveranse vil kunne oppstå dersom kommunikasjon i nettet ikke fungerer eller
  at den fysiske enheten er ødelagt. I begge tilfeller har Soolo en rett til å forsøke å rette på
  forholdene uten at dette har betydning for kundens forpliktelser etter avtalen. Feilretting
  kan inkludere alt fra bytting av Sim-kort til ny teleoperatør til bytte av hele den fysiske enhet.
  Alt reklamasjonsarbeid vil skje vederlagsfritt for kunden.
  23. Ved avslutning av en leieavtale, vil alle økonomiske mellomværende, herunder eventuelle
  depositum etc. bli gjort opp.
  24. Selger har ikke noe økonomisk ansvar utover det som er foreskrevet i disse betingelser så
  lenge dette ikke kommer i konflikt med eventuell preseptorisk lovgivning.
  Ansvarsbegrensningen gjelder alle tap som mangelen måtte forårsake, både for så vidt
  gjelder direkte tap og indirekte tap (for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre
  konsekvenstap). Under enhver omstendighet vil et eventuelt ansvar være begrenset til 12
  måneders leie eks. mva.
  25. Ved forsinket betaling av faktura vil Soolo sende ut betalingspåminnelse. Ved fortsatt
  manglende betaling, vil det bli sendt inkassovarsel og varsel om nedstenging av data fra
  sensor. Ved betaling åpnes sensor og tilgang på historiske data. Ved leieavtale gjelder i tillegg
  følgende: Soolo er berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning, herunder stanse
  utsending av ytterligere data og kreve tilbakelevering av den fysiske enheten. Ethvert tap
  forbundet med slik heving kan kreves erstattet av kunden begrenset til gjenværende antall
  måneders leie eks. mva.
  26. Prisregulering på løpende avtaler kan reguleres i samsvar med endring i Konsumprisindeksen
  – SSB.
  27. Force majeure. Partenes oppfyllelsesansvar suspenderes dersom det inntrer en ytre, plutselig
  og ekstraordinær hendelse av en slik karakter at den hindrer partene i oppfyllelse av
  kontrakten, og som kontraktspartnerne ikke har kontroll over eller rimeligvis kunne forutsett.
  28. Avtalen reguleres av norsk lovgivning. Tvister skal først forsøkes løst i minnelighet og i
  mangel av en slik løsning skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler, med Jæren tingrett
  som avtalt verneting.