Salgs- og leveringsbetingelser for Soolo fjernpeiling

Soolo AS (org. nr. 922 413 045). Gjeldende fra 1/1-2021.
 1. Soolo AS sine standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser med mindre annet er avtalt. Alle endringer, tillegg til, eller avvik fra disse bestemmelsene skal avtales skriftlig.
 2. Leveranse av Soolo fjernpeiling er en løpende abonnementsavtale med 24 mnd bindingstid fra måned etter oppsigelse.
 3. Dette er en tjenesteleveranse som leverer fakta og prognoser om nivå, samt en mengde øvrige data. Vi kaller pakken for «verdien av å vite».
 4. Fakturering starter måneden etter leveringsmåned. Fakturering skjer med 15 dagers forfall. Frist for innsigelser mot faktura er 7 dager etter mottatt faktura.
 5. Den fysiske enheten som leveres med for innhenting av data er Soolo sin eiendom og den leveres ferdig montert og klar for bruk.
 6. Alle priser oppgis eks mva og er basert på nåværende kjente satser på toll, avgifter, valutakurser, miljøavgifter etc som kan påvirke pris fra tilbud til levering.
 7. Løpende kredittvurdering kan påvirke standard faktureringsvilkår. Dette gjelder såvel ved oppstart som i løpende avtale.
 8. All software, herunder alle tekniske beskrivelser med tilhørende API, tilhører Soolo og kan ikke overdras til tredjepart med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle data, både e – rådata, (for eksempel avstandsmålinger og trykkmålinger) samt berikede data (for eksempel volumberegninger og estimerte tider til tom tank), tilhører Soolo som også alene har alle kommersielle rettigheter knyttet til innhenting, lagring, bearbeiding og videresalg av dataene. Omfanget av leveransen er nærmere definert i produktbeskrivelsen under hvert produkt.
 9. Avbestilling/annullering. En bindende avtale er inngått når leveringsavtale er signert av kunde.
 10. Gjeldende leveringstid er den som oppgis på vår ordrebekreftelse. Oppgitt leveringsdato er den dato varen er overlevert til befrakter.
 11. Mangler ved leveranse vil kunne oppstå dersom kommunikasjon i nettet ikke fungerer eller at den fysiske enheten er ødelagt. I begge tilfeller har Soolo en rett til å forsøke å rette på forholdene uten at dette har betydning for kundens forpliktelser etter avtalen. Feilretting kan inkludere alt fra bytting av Sim-kort til ny teleoperatør til bytte av hele den fysiske enhet. Alt reklamasjonsarbeid vil skje vederlagsfritt for kunden.
 12. Ved avslutning av en leieavtale, vil alle økonomiske mellomværende, herunder eventuelle depositum etc. bli gjort opp.
 13. Selger har ikke noe økonomisk ansvar utover det som er foreskrevet i disse betingelser så lenge dette ikke kommer i konflikt med eventuell preseptorisk lovgivning. Ansvarsbegrensningen gjelder alle tap som mangelen måtte forårsake, både for så vidt gjelder direkte tap og indirekte tap (for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre konsekvenstap). Under enhver omstendighet vil et eventuelt ansvar være begrenset til 12 måneders leie eks. mva.
 14. Ved forsinket betaling av faktura vil Soolo sende ut betalingspåminnelse. Ved fortsatt manglende betaling, vil det bli sendt inkassovarsel og varsel om nedstenging av data fra sensor. Ved betaling åpnes sensor og tilgang på historiske data. Ved leieavtale gjelder i tillegg følgende: Soolo er berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning, herunder stanse utsending av ytterligere data og kreve tilbakelevering av den fysiske enheten. Ethvert tap forbundet med slik heving kan kreves erstattet av kunden begrenset til gjenværende antall måneders leie eks. mva.
 15. Force majeure. Partenes oppfyllelsesansvar suspenderes dersom det inntrer en ytre, plutselig og ekstraordinær hendelse av en slik karakter at den hindrer partene i oppfyllelse av kontrakten, og som kontraktspartnerne ikke har kontroll over eller rimeligvis kunne forutsett.
 16. Avtalen reguleres av norsk lovgivning. Tvister skal først forsøkes løst i minnelighet og i mangel av en slik løsning skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler, med Jæren tingrett som avtalt verneting.